Formularz kontaktowy:Doradztwo w zakresie rynku nieruchomości

1. Czym jest doradztwo na rynku nieruchomości ?

udzielenie fachowej porady , wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie; doradzić wyjście z sytuacji

zasięganie opinii u fachowców i specjalistów, udzielenie rad, wskazówek i wyjaśnień przez rzeczoznawców „Zapewnienie kompetentnej, obiektywnej i bezstronnej porady, profesjonalnej informacji i trafnego rozstrzygnięcia w zakresie zróżnicowanej i szeroko pojętej problematyki nieruchomościowej, obejmującej jakikolwiek lub wszystkie zakresy działalności, takie jak obrót, najem, zarządzanie, planowanie, finansowanie, wycena, opinie biegłych sądowych i inne podobne usługi. Doradztwo może obejmować jedną lub wszystkie z powyższych usług”.

2. Wybrane usługi firmy KLIMEX-3 z obszaru działań doradczych na rynku nieruchomości

2.1. Wykonujemy na zlecenie badania rynku

a. badanie wybranych segmentów rynku,

b. badanie na potrzeby konkretnego inwestora, właściciela, zarządcy.

2.2. Doradzamy na zlecenie samorządom lokalnym w zakresie gospodarowania nieruchomościami:

a. Opracowujemy zasady gospodarowania nieruchomościami będącymi w zasobach, w tym pomagamy poszukiwać między innymi odpowiedzi na możliwe następujące przykładowe pytania:

Sprzedawać czy oddawać w użytkowanie wieczyste?

Kiedy i co sprzedać?

Wynajmować czy sprzedawać?

Jaką politykę powinna stosować gmina wobec zasobu mieszkaniowego? W tym polityka remontowa, wyłączenie lokali ze sprzedaży ( z uwagi na stan techniczny budynku bądź położenie na terenie przeznaczonym do rewitalizacji), strategia zarządzania zasobem mieszkaniowym itp.?

Czy gmina powinna być aktywnym podmiotem na rynku nieruchomości i w jakim zakresie?

b. Programy rewitalizacji terenów

Problem podatności terenów z uwagi na strukturę własności

Analiza zmian otoczenia

Działania inicjujące przemiany społeczne itp.

c. Tworzenie map cen

d. Opinie dotyczące przygotowanych uchwał np. w sprawie opłat adiacenckich, bonifikat przy sprzedaży, ulg w podatku od nieruchomości itp.

e. Opinie o zakresie i sposobie ewidencjonowania informacji w zasobie gminy (lub Skarbu Państwa)

f. Przygotowanie planów wykorzystywania nieruchomości pozostałych w zasobie gminy (lub Skarbu Państwa)

g. Jak gospodarować przestrzenią publiczną?

2.3. Doradzamy Spółdzielniom w zakresie:

a. Opracowywania propozycji podziału terenu spółdzielni uwzględniając: stan prawny, uwarunkowanie wynikające z ustawy „O spółdzielniach”, cechy otoczenia , zasady racjonalnego gospodarowania i zarządzania itp.

b. Zasad wyodrębnienia nieruchomości lokalowych (zakres gospodarowania nieruchomości wspólnych)

2.4. Prowadzimy dorady dla Strategii gospodarowania nieruchomościami w procesie upadłości przedsiębiorstw

a. podziały nieruchomości

b. strategii sprzedaży

c. zasady gospodarowania urządzeniami infrastruktury podziemnej i drogami

d. udostępnienie praw zobowiązaniowych i ograniczonych rzeczowych (negocjacja umów)

2.5. Doradztwo dla banków – analiza źródeł ryzyka tkwiących w nieruchomości, analiza dochodów z nieruchomości itp.

2.6. Doradztwo dla osób fizycznych i prawnych

a. analiza i wybór strategii zarządzania nieruchomością pod kątem

• Wzrostu wartości nieruchomości

• Zwiększenia atrakcyjności i pozyskania najemców

• Zmniejszenia kosztów utrzymania nieruchomości

b. Ocena możliwości adaptacji nieruchomości poprzemysłowych

c. Opinie ekonomiczno-techniczne dotyczące klasyfikacji robót budowlnych (remont a inwestycja)

d. Badanie opłacalności inwestycji

e. Doradztwo z zakresu organizacyjno-prawnego przedsięwzięcia, w tym:

• Tworzenie spółek, fundacji, spółdzielni itp.,

• Nabywanie nieruchomości przez zasiedzenie, spadek, darowizny, cudzoziemców

• Podatki i opłaty

• Sprzedaż nieruchomości zadłużonych

f. Organizacja procesu inwestycyjnego, w tym:

• Analiza sposobu finansowania – kredyt, leasing, źródła własne, wpłaty udziałowców, akcjonariuszy, dotacje,

• Pozyskiwanie dodatkowych żródeł finansowania – fundusze specjalne,

• Organizacja procesu projektowania i uzyskanie pozwoleń,

• Organizacja procesu budowlanego (odbiór wykonawców, umowy kontraktowe, nadzór inwestorski, zarządzanie projektem – „Project management”, rozliczanie inwestycji)

• Przygotowanie i przekazanie obiektu do eksploatacji ( pozyskiwanie najemców, zawieranie umów itp.)

g. wycena utraconych korzyści

h. rozstrzyganie sposobów na obszarze nieruchomości

Copyright © by www.klimex-3.pl, Powered by Quick.Cms
Wszystkie prawa do treści zawartych na stronie zastrzeżone. Dla tej witryny pozycjonowanie stron wykonuje firma liderseo